Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till utredningens förslag, men vill särskilt peka på behovet av ökad kompetens och kunskap hos vårdgivare och personal inom socialtjänsten i frågor som rör unga homosexuellas, bisexuellas och transpersoners livsvillkor och att denna dimension bör uppmärksammas vid analyser av självmord.

Sidor