MUCF omlokaliseras till Växjö

MUCF ska omlokaliseras till Växjö. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 1 februari 2019.

MUCF ska omlokaliseras till Växjö. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 1 februari 2019.

Lokaliseringen ska ske på ett sådant sätt att verksamheten kan fungera effektivt med bibehållen kvalitet på både kort och lång sikt.

MUCF ska föra en löpande dialog med Utbildningsdepartementet om hur arbetet med uppdraget fortskrider.
Senast den 1 april 2018 ska MUCF redovisa de verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av uppdraget samt redogöra för vidtagna åtgärder till regeringen (Utbildningsdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2019.